Biuletyn Informacji Publicznej

Jesteś tutaj: Strona główna » Menu przedmiotowe » PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI I KOMPETENCJE » ZAKRES OBOWIĄZKÓW POMOCY NAUCZYCIELA

ZAKRES OBOWIĄZKÓW POMOCY NAUCZYCIELA

ZAKRES OBOWIĄZKÓW POMOCY NAUCZYCIELA

 

Pani ............................................................................................

 

Stanowisko podlega bezpośrednio dyrektorowi i kierownikowi gospodarczemu.

Miejsce pracy - Przedszkole Nr 150 w Warszawie ul. Prałatowska 12

 

1. Pomoc nauczyciela w szczególności jest zobowiązana do:

 • przestrzegania ustalonego w przedszkolu czasu pracy
  i wykorzystywania go w sposób najbardziej efektywny;

 • sumiennego, starannego i terminowego wykonywania powierzonej pracy w czasie i miejscu określonym przez dyrektora, kierownika gospodarczego lub nauczyciela jako swoich bezpośrednich przełożonych;

 • stosowania się do poleceń dyrektora i kierownika gospodarczego;

 • zgłaszania i eliminowania zagrożeń w budynku i na terenie przedszkola mogących spowodować wypadek;

 • przestrzegania regulaminu pracy;

 • przestrzeganie dyscypliny pracy a w szczególności:

 • punktualne przychodzenie i wychodzenie z pracy;

 • wpisywanie się na listę obecności;

 • każdorazowa nieobecność w pracy musi być zgłoszona
  i usprawiedliwiona;

 • wyjście w czasie pracy uzgadnia z dyrektorem
  i kierownikiem gospodarczym i wpisuje się do „ Zeszytu wyjść”;

  • przestrzegania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa
   i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych;

  • wykonywanie badań profilaktycznych zgodnie
   z obowiązującymi przepisami.

  • przestrzegania tajemnicy służbowej;

  • przestrzegania ustalonego w przedszkolu współżycia społecznego porządku i zasad etyki;

  • uczestnictwa w szkoleniach i instruktażach dotyczących bhp
   i p.poż oraz HACCAP;

  • wypełniania rejestów HACCAP,

  • współpracy z dyrektorem i kierownikiem gospodarczym oraz innymi pracownikami;

  • dbania o dobro przedszkola, ochrony mienia i używania go zgodnie z przeznaczeniem oraz ponoszenia odpowiedzialności za niezgodne z ustalonym porządkiem wykonywanie zadań wynikających z zakresu obowiązków, a także informowania dyrektora lub kierownika gospodarczego o napotykanych trudnościach w wykonywaniu powierzonych obowiązków.

Pomoc nauczyciela winna cechować sumienność
w wykonywaniu powierzonych obowiązków, troska o ład
i porządek oraz dbałość o należyty stan mienia przedszkolnego, poszanowanie przełożonych, uprzejmość
i życzliwość w stosunku do pracowników przedszkola, dzieci
i ich rodziców oraz właściwa kultura życia codziennego.

Pomoc nauczyciela współpracuje z nauczycielką grupy
w organizowaniu opieki i wychowaniu dzieci, a, w szczególności:

 • sprawuje doraźną opiekę nad dziećmi w czasie chwilowej, ważnej nieobecności nauczyciela w sali,

 • towarzyszy nauczycielowi podczas zabaw i zajęć z dziećmi, jeżeli w danym czasie nie wykonuje innych powierzonych zadań,

 • bierze udział w spacerach lub wyjściach do kina, teatru i na wycieczkach,

 • udział w imprezach, uroczystościach i zajęciach grupy wymagających obecności,

 • przygotowywanie pomocy wg zaleceń nauczyciela,

 • udział w dekorowaniu sal przedszkolnych,

 • bezwzględne przebywanie z dziećmi w czasie ich pobytu
  w szatni;

 

POWIERZAM PANI WYMIENIONE CZYNNOŚCI
I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ICH PRAWIDŁOWE WYKONANIE.

.

 1. Sprzątanie:

  • utrzymywanie porządku w co roku przydzielonych pomieszczeniach,

 • sprzątanie pomocy oraz sali po zajęciach programowych,

 • pozostawienie miejsca pracy w nienagannej czystości.

 

 1. Organizacja posiłków :

  • pomoc przy rozkładaniu właściwych porcji 3 razy dziennie według ilości podanej do kuchni,

  • estetyczne podawanie wszystkich posiłków,

  • dbałość i estetykę w czasie jedzenia,

  • przestrzeganie wydawania ciepłych posiłków,

  • podawanie dzieciom napojów w ciągu dnia.

 

 1. Organizacja leżakowania:

  • pomoc przy rozkładaniu i składanie leżaków oraz pościeli , łącznie z bielizną osobistą dzieci.

 

 1. Pomoc przy dzieciach :

 • pełnienie zadań opiekuńczych nad dziećmi w zakresie karmienia, pomocy przy ubieraniu i rozbieraniu dzieci, czynności sanitarnych dziecka,

 • obecność z dziećmi w czasie spacerów i wycieczek, pobytu
  w ogrodzie oraz zajęć technicznych wymagających dodatkowego zabezpieczenia.

 • udział w imprezach, uroczystościach i zajęciach grupy wymagających obecności,

 • przygotowywanie pomocy wg zaleceń nauczyciela oraz sprzątanie po zajęciach,

 • udział w dekorowaniu sal przedszkolnych,

 • bezwzględne przebywanie z dziećmi w czasie ich pobytu
  w szatni.

 

 1. Przestrzeganie bhp:

 • codzienne przeglądanie pomieszczeń swojej grupy
  i natychmiastowe zgłaszanie kierownikowi gospodarczemu powstałych usterek oraz wszelkich nieprawidłowości stanowiących zagrożenie zdrowia lub życia.

 

 1. Gospodarka materiałowa:

 • odpowiedzialność materialna za przydzielone naczynia stołowe, sprzęt i rzeczy znajdujące się w pomieszczeniach przydzielonych w czasie pobytu w przedszkolu,

 • zabezpieczanie przed kradzieżą rzeczy i przedmiotów znajdujących się w przedszkolu i grupie.

 

 1. Wykonywanie innych czynności :

 • usuwanie w czasie przeprowadzania remontów sal
  i innych pomieszczeń, sprzętu, mebli oraz należyte ich zabezpieczanie;

 • przestrzeganie ustalonych przez dyrektora przedszkola ilości
  i terminów zużycia otrzymanych narzędzi pracy oraz materiałów służących do utrzymywania czystości.

 • ponosi materialną odpowiedzialność za otrzymane materiały, naczynia i sprzęty.

 • przestrzega zakazu przyjmowania prywatnych wizyt
  i prowadzenia prywatnych rozmów telefonicznych.

 • nie udziela rodzicom informacji o zachowaniu się dzieci,
  a zainteresowanych kieruje do nauczycielki.

 • noszenie odpowiedniej odzieży roboczej (fartuchy, czepki, buty):

 • ponosi odpowiedzialność za szatnię podczas pełnienia w niej dyżurów, czuwanie, aby dzieci wychodziły z przedszkola tylko pod opieką rodziców lub osób przez nich upoważnionych, a na zakończenie dyżuru sprząta pomieszczenia szatni.

 • zgłaszanie dyrektorowi lub kierownikowi gospodarczemu do odpisu zniszczonego sprzętu, urządzeń i potłuczonych naczyń;

 • czynnie uczestniczy w przygotowaniach do uroczystości przedszkolnych oraz w sprzątaniu po ich zakończeniu.

 • wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora, wynikających z organizacji pracy i potrzeb przedszkola poleconych przez dyrektora lub kierownika gospodarczego.

 • wykonywanie czynności dodatkowych wg przydzielonych zadań (np. dodatkowe pomieszczenia, zastępstwa za innych pracowników przebywających na zwolnieniu lekarskim bądź urlopie – woźna, dozorca, kucharki).

 

 

Przyjmuję odpowiedzialność za wykonywanie wyżej wymienionych czynności .

 

 

 

 

Data i podpis pracownika Podpis dyrektora

 

 

…………………………………… ………………………………

 

 

 

Wersja do wydruku

Informacje o artykule


Tytuł dokumentu

ZAKRES OBOWIĄZKÓW POMOCY NAUCZYCIELA

Data utworzenia

2014-01-09

Załączniki

Brak załączników

Osoba wprowadzająca dokument

Admin

Osoba tworząca dokument

Admin

Rejestr zmian dokumentu

 • [2017-09-22] Edycja dokumentu przez Admin
 • [2015-11-07] Edycja dokumentu przez Admin
 • [2015-10-31] Edycja dokumentu przez Admin
 • [2015-10-31] Edycja dokumentu przez Admin
 • [2015-10-31] Utworzenie dokumentu przez Admin

Pokaż wszystkie zmiany

Dokument wyświetlono

26264 razy